Frequently Asked Questions

Hieronder vindt u het antwoord op veel gestelde vragen.

Wat zijn de schooluren?


Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: 8.35 - 15.00 uur

Woensdag: 8.35 - 12.10 uur
Moeten de kleuters verplicht vanaf 2,5 jaar volledige dagen naar school?


Nee. In overleg met de leerkracht kan altijd gezocht worden naar een gewenningsfase voor de kinderen om in het schoolritme te geraken. Wel vragen we de ouders om hier een vaste structuur in aan te brengen.
Hoe stelt de school zich op als er sprake is van pestgedrag?


De school hanteert een pestprotocol. Hierin wordt geregeld hoe kinderen kunnen reageren en waar ze terecht kunnen als ze gepest worden. Tevens wordt beschreven hoe ouders worden geïnformeerd. Deze afspraken worden jaarlijks met de kinderen besproken.
Organiseert de school sportinitiaties?


We bieden de kinderen op regelmatige basis de kans om in contact te komen met diverse sporten. Als school nemen we deel aan de sportactiviteiten die worden georganiseerd door de gemeente Schoten. Het betreft atletiekwedstrijden, zwem-, handbal- en voetbaltornooien.
Wordt er gezwommen?


Er wordt gezwommen vanaf de oudsten van de menggroepen. Dit gebeurt onder leiding van de school en vindt plaats in het gemeentelijk zwembad van de gemeente Brasschaat.
Hoe gaat het met de rapporten?


Om u als ouder goed te informeren over de ontwikkeling die uw kind doormaakt in de loop van de basisschoolperiode, zijn rapporten van groot belang. In de kleutergroepen wordt gewerkt met periodeverslagen. In de lagere schoolgroepen krijgt uw kind 4 keer per jaar een rapport over zijn/haar vorderingen, gevolgd door een persoonlijk gesprek met de groepsleerkracht.
Organiseert de school projecten?


Jaarlijks worden er in de diverse klassen meerdere projecten georganiseerd. Daarnaast wordt er gewerkt met een jaarproject voor de hele school waarin één thema vanuit de verschillende sleutels wordt belicht. Kinderen, ouders, grootouders, iedereen wordt betrokken bij de rondom dit thema georganiseerde activiteiten.
Wat is de plaats van ICT binnen de school?


De school beschikt over een groot aantal computers en digiborden. Deze worden ingezet tijdens de lessen als didactisch hulpmiddel. Dit geldt voor alle groepen. We beschouwen het aanleren van ICT-vaardigheden als een vanzelfsprekend onderdeel van het hedendaagse onderwijs.
Neemt de school deel aan culturele activiteiten?


De school organiseert regelmatig excursies, toneelvoorstellingen, concerten en meerdaagse schooluitstappen. Deze activiteiten maken deel uit van het leerprogramma.
Krijgen de kinderen veel huiswerk?


Zowel wetenschappelijk onderzoek als praktijkervaring leren dat “huiswerk omwille van het huiswerk” geen meerwaarde oplevert. Gerichte opdrachten daarentegen, die geleidelijk worden opgebouwd in de loop van de jaren, wel. Dit is dan ook de lijn die de school volgt. Vanaf groep 3 wordt er huiswerk gegeven. Er is een geleidelijke opbouw in het huiswerk voorzien. Vanaf groep 6 is er sprake van een duidelijke toename van de hoeveelheid huiswerk. In groep 8 is de hoeveelheid huiswerk van dien aard dat er op het punt van huiswerkorganisatie sprake is van een degelijke voorbereiding op het middelbaar onderwijs. Huiswerk kan bestaan uit het afmaken van schooltaken, het maken van werkstukken, spreekbeurten, boekbesprekingen, leren voor toetsen enz.
Is er op school de mogelijkheid om te rusten voor de kleuters?


Ja. Tijdens de middag worden er bedjes klaargezet voor de kleinste kleuters. U kan zelf aangeven of uw kind al dan niet moet rusten. Kleuters uit de oudere kleutergroepen mogen ook nog rusten, indien dit nodig is.
Spelen alle kinderen op dezelfde speelplaats?


Nee. We hebben een speelplaats voor de kleuters en een speelplaats voor de kinderen van de lagere school. De speelplaats voor de kinderen is opgesplitst in twee grote delen. Tijdens de middagpauze wordt er apart buiten gespeeld door de kinderen van groep 3 t/m 5 en de groepen 6 t/m 8.
Eten alle kinderen ’s middags op school?


Ja. Alle kinderen hebben een middagpauze van 1 uur. Deze is opgesplitst in twee delen:

  1. een half uur eten
  2. een half uur buiten spelen

Alle kinderen blijven tussen de middag op school. Ze eten hun boterhammen in de eigen klas met de eigen leerkracht in een gemoedelijke, ontspannen sfeer. Indien het weer het toelaat, eten de kinderen met hun leerkracht buiten in de vrije natuur.
Voorziet de school middagmaaltijden?


Nee. De kinderen brengen hun eigen lunchpakket mee. Ouders wordt gevraagd toe te zien op een gezonde samenstelling van de maaltijd.
Uit welk gebied komen de leerlingen naar de BMS?


De leerlingen komen uit een straal van +/- 25 kilometer rond de school.
Organiseert de school sneeuwklassen?


Nee. Voor de school is het belangrijk dat alle kinderen kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Daarom worden activiteiten die veel geld kosten voor de ouders door de school niet georganiseerd. Wel worden er uitstappen gemaakt waarbij de kinderen overnachten. Groep 7 & 8 gaan elk jaar een week op kamp.
Is er een schooluniform?


Nee. De school hanteert geen kledingvoorschriften.
Zijn er opvangmogelijkheden tijdens de schoolvakanties?


Nee. Ouders kunnen op school wel informatie krijgen over opvangmogelijkheden die door de gemeente Schoten worden aangeboden.
Mogen de ouders mee de school binnen?


De ouders van de kleutergroepen mogen voor schooltijd hun kind naar de klas brengen. Vanaf het moment dat de eerste schoolbel gaat, worden zij verzocht de klas te verlaten.
Wat zijn de kosten voor het overblijven tussen de middag?


Hieraan zijn geen kosten verbonden.
Wat zijn vakleerkrachten?


Vakleerkrachten zijn werkzaam in het lager onderwijs en zij verzorgen één bepaald vakgebied voor alle leerjaren. De school werkt met vakleerkrachten voor:

  • beeldende vorming
  • muzikale vorming
  • bewegingsonderwijs

We doen dit omdat we willen dat ook deze vakgebieden op hoog niveau worden gegeven.
Waarom hanteert de school vrijwillige ouderbijdragen?


Zoals iedere school heeft ook de BMS te weinig financiële middelen. Waar veel scholen hun tekorten aanvullen met de opbrengst van feesten, taartenverkoop, Vlaamse kermissen e.d., kiest de BMS voor vrijwillige ouderbijdragen. Er worden richtbedragen opgegeven waarvan de school het redelijk vindt dat ouders met een dergelijk inkomen die bepaalde bijdrage betalen. In geen geval worden er loonfiches of belastingbrieven opgevraagd om de juistheid van de bijdragen te controleren. De ervaring leert dat 95% van de ouders de voorgestelde bijdrage betaalt. Zij weten dat deze middelen ten goede komen aan de werking van de school.
Hoe wordt de opbrengst van de vrijwillige ouderbijdrage verdeeld?


  • 50% wordt besteed aan extra leermiddelen.
  • 25% gaat naar de extra administratieve kosten ten gevolge van het feit dat de BMS een onafhankelijke school is.
  • 25% gaat naar extra onderhoud van het schoolgebouw
Toezicht op de correcte besteding van de middelen gebeurt door een accountantscontrole.
Welke extra kosten moeten de ouders betalen?


Voor de schoolwerking worden alleen kosten aangerekend voor het schoolzwemmen en de schooluitstappen. Voor die laatste zijn maximumbedragen afgesproken die aan het begin van het jaar via het schoolreglement aan de ouders worden meegedeeld. U ontvangt dus géén schoolrekening voor extra leerboeken, kopieën, verbruiksmateriaal, middagopvang e.d.
Is het in vergelijking met andere scholen een dure school?


Nee. De gemiddelde schoolkosten zijn niet hoger dan op andere scholen. Wel geldt bij de vrijwillige ouderbijdragen het principe van “de sterkste schouders dragen de zwaarste lasten”. De kosten voor de ouders die niet door de overheid worden gesubsidieerd, stemmen overeen met de gemiddelde kosten op andere scholen. De school geeft duidelijk aan, op basis van de wettelijke regelingen, wat de kosten zijn die een ouder in de loop van het jaar mag verwachten.
Welke invulling geeft de school aan het begrip ‘discipline’?


De school gaat uit van discipline op basis van redelijkheid. De ervaring leert dat indien dit als uitgangspunt wordt genomen, de kinderen ook begrip hebben voor de geldende afspraken. Hierdoor wordt met een minimum aan regels een veilige en stimulerende werkomgeving gecreëerd.
Is de BMS een grote school?


Het leerlingenaantal op de BMS schommelt tussen de 230 à 240 leerlingen. De leerlingen zijn verdeeld over een 10-tal groepen:

• 4 kleutergroepen

• 6 lagere schoolgroepen
Waarom kiezen ouders en kinderen voor de BMS?


Tijdens bevragingen komt als meest genoemde reden uit de bus: het op een aangename, uitdagende wijze leren op hoog niveau.